primaria

Află ce se dezbate în CL

Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat la şedinţa programată pentru ziua de 31 august, de la orele 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

 Ordinea de zi cuprinde cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Avram George;

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Paşca Marius Vasile;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului care va beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016 în cadrul celei de-a treia sesiuni de selecţie a proiectelor, în conformitate cu Hotărârea nr. 14/14.03.2016 a Consiliului Local al municipiului;

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 187/30.09.2009;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere pentru suprafeţele proprietate publică a municipiului Bistriţa, situate pe coşul de fum al fostei centrale termice din str.Zefirului nr. 1, pe care sunt amplasate echipamente de telefonie mobilă;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei protocoalelor încheiate pentru camerele de cămin în regim de internat situate în corpul B din incinta Colegiului Tehnic „Grigore Moisil”, proprietatea publică a municipiului Bistriţa;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele situate în municipiul Bistriţa, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcţiilor în care au funcţionat punctele termice nr. 1, 2, 5 şi 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Republicii nr. 33, cu destinaţia de „Comercializare legume – fructe şi produse alimentare”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenurilor proprietate publică a Municipiului Bistriţa situate în Bistriţa, str. Zimbrului nr. 9, în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului, construcţie şi teren, în care funcţionează Grădiniţa „Căsuţa cu poveşti”;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării terenului situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Republicii nr. 19 – 21A, identificat în CF Bistriţa nr. 76855, coproprietari Municipiul Bistriţa și Mânzat Ioan, Graef Robert şi Graef Ecaterina;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în incinta Parcului Industrial Bistriţa Sud, identificat în CF Bistriţa nr. 66327, în vederea realizării proiectului „Incubator de afaceri”;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistriţa nr. 61244, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul şi a preţurilor de vânzare directă către populaţie şi instituţii publice a materialelor lemnoase debitate din lemnul pe picior provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Bistriţa;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea certificării pădurilor aministrate de către Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. în sistem F.S.C.;

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 30/28.02.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind constituirea „Asociaţiei Intercomunitare Silvice Bistriţa-Livezile” pentru gestionarea fondului forestier şi a fondului cinegetic proprietatea publică a municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Cabinetului Primarului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale” pe un teren situat în intravilanul municipiului Bistrita, str. Matei Corvin – Drumul Dumitrei Vechi, beneficiar: Sabău Horaţiu Cosmin, Sabău Daniela, Colţea Mariana, Gaftone Aurel Cosmin, Gaftone Liviu, Boca Alin, Albişoru Ioan Fabian;

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie asupra lucrării „Floarea Transilvaniei”;

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 128/28.07.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pârtie de schi, inclusiv utilităţi, în cadrul Complexului Sportiv Polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, varianta 2”;

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa;

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa;

25. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 134 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 97/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local;

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească din localităţile componente ale municipiului Bistriţa, pentru alegerea delegaţilor săteşti pe perioada mandatului consiliului local;

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa;

28. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru traseul variantei ocolitoare;

29. Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei unităţilor şcolare de pe raza municipiului Bistriţa;

30. Adresa nr. 441/16.08.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 80.444/17.08.2016, cu privire la retragerea unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitare;

31. Adresa nr. IID 14.474/08.07.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 69.244/11.07.2016, având ca obiect plângere prealabilă cu privire la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 53/31.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil de locuinţe colective S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter, amenajări exterioare, în municipiul Bistriţa, str. Ştefan cel Mare nr. 15”, beneficiar Iloaie Leon, respectiv Informarea Arhitectului Şef şi Direcţiei Administraţie Publică, Juridic.

(0)

Leave a Reply