CL_2

Află ce se discută în ședința CL BN!

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi pentru şedinţa care va avea loc joi, 31 martie 2016, de la orele 14.00.

Şedinţa are loc în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

Ordinea de zi cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Kiss Laszlo

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Brumă Sebastian Crăciun

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a doamnei Cindrea Adriana Ioana

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Martura Gheorghe

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 „Îmbuătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 3”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a municipiului Bistriţa în proprietatea privată a municipiului Bistriţa a unor bunuri, în vederea casării şi valorificării, necesară realizării proiectului „Edificare şi construire campus şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 45/26.03.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care au fost transmise în administrarea Aquabis S.A., pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud finanţat prin POS Mediu–Axa Prioritară 1”, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzând chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietății, îndreptățiți să beneficieze de o locuință socială

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat încheiat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud pentru terenul proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în str. Gării, pe care este amplasat un panou de afişare a indicatorilor de mediu

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa, pentru imobilul construcţie situat în municipiul Bistriţa, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 2-4, în suprafaţă de 413,4 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 1945 mp, înscris în CF 4814, nr. top 2157, având destinaţia de grădiniţă

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoş, în scop agricol

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea străzilor de pe traseul: str.Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureșanu – str. Năsăudului“ municipiul Bistrița

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii “Amenajarea Străzii Faleză, municipiul Bistrița“

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Centrul de promovare pentru energie regenerabila – Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic de Servicii”, municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi modernizare Gradiniţa Dumbrava Minunată, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 4”, municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Drum de acces si utilitati aferente Complexului sportiv Polivalent”, municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 51/26.03.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare şi exploatarea pajiştilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2015 şi stabilirea perioadei de păşunat în anul 2016

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

26. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţelor pe care se execută activităţi de salubrizare în municipiul Bistriţa, în baza contractului de concesiune nr. 1/L/27.01.2016 încheiat cu Societatea Supercom SA Bucureşti

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr. 3D din 29.05.2009

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea traseului nr. 3 de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa până pe str. Poligonului

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Bistriţa să voteze în cadrul adunării generale a A.D.I. Deșeuri Bistrița–Năsăud împotriva modificării tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/26.09.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea destinaţiei şi a modalităţii de valorificare a imobilului proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în fostul punct termic nr. 36

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare fără defrişare din fond forestier, a unui teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe termen de 60 de zile, în vederea amplasării reţelei de apă prin Programul “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL pe anul 2016

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

35. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 109/20.09.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea Societăţii comerciale cu răspundere limitată „Business Park Bistriţa Sud” S.R.L. – societate administrator pentru Parcul Industrial „Bistriţa Sud”, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Parcului Industrial Bistriţa Sud aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 112/13.08.2015

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea BBusiness Park Bistrița Sud SRL şi aprobarea contractului de mandat al acestora

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 157/26.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bistriţa a unor bunuri şi transmiterea acestora în administrarea societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L.

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuinţe colective în regim de înălţime S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter”, în municipiul Bistriţa, str. Ştefan cel Mare nr. 15, beneficiar Iloaie Leon

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă de locuit în regim de înălţime D+P+2E+M”, în municipiul Bistriţa, str. Grădinilor nr. 1, beneficiar Ungur Lucian

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

41. Informarea nr .14932/29.02.2016 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2015

42. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 9409/29.01.2016, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 190/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016

43. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 22615/04.03.2016, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016

44. Informarea nr.12756/09.02.2016 a Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa cu privire la memoriul cu nr. 5906/20.01.2016 al domnului Man Vasile din Bistriţa, str.Intrarea Toporaşului nr.5 sc.A ap. 2.

(7)

Leave a Reply