CRISITIAN PARASCA

Află termenul de depunere a raportărilor contabile

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile este 16 august 2016.

„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 499 din 05 iulie 2016 a fost publicat, OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile. Potrivit noului act normativ, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică:
– entităților cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr.1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
– societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piața reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr.1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;
– subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii;
– entităților autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv de ASF care vor depune la unitățile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR respectiv de ASF”, informează Parasca Cristian C-tin, șeful administrației Finanțelor Publice Locale BN.

Încadrarea în cifra de afaceri de 220.000 lei se face pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent.

„Termenul pentru depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile la 30 iunie 2016 este până cel târziu la data de 16 august 2016.
Raportarile se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic (PDF cu XML atașat), sau numai în forma electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.
Entitățile pot depune raportările contabile și la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu formularele listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii”, adaugă Cristian Parasca.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conținând formula aristică necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

„Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016, entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2016, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, entitățile sunt încadrate în 3 categorii: microentități, entități mici, entități mijlocii și mari în funcție de îndeplinirea anumitor criterii de mărime. Prin ordin sunt stabilite cerințe specifice de raportare contabilă pentru fiecare categorie de operatori economici”, a mai adăugat Cristian Parasca.

(1)

Leave a Reply