CJC BN

CJC BN organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud organizează în data de 24 martie 2016, de la ora 11.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată determinată, cu posibilitate de prelungire, din cadrul Direcţiei Promovare Cultural Muzicală şi Spectacol Folcloric „Dor Românesc”:
– 1 post de dansator (băiat) – studii medii – 4 posturi de dansatori (fete) – studii medii

„Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare”, informează Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Condiţii generale de participare la concurs sunt:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit; – are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care s-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– adeverinţă sau orice alt document care să ateste faptul că au activat într-un ansamblu folcloric;
– Bărbaţi cu vârsta minim 18 ani, maxim 25 ani;
– Fete cu vârste minim 18 ani, maxim 25 ani;
– Înălţime: bărbaţi minim 175 cm, fete minim 165 cm;
– Aspect fizic plăcut;
– Disponibilitate la efort prelungit;

„Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud până în data de 11 martie 2016, ora 14.00” , mai adaugă CJC BN.

Alte relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, telefon 0263 212023

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
– cerere înscriere
– copie act de identitate
– copii acte studii
– curriculum vitae
– recomandare de la ultimul loc de muncă
– certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
– adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt medical fizic.
– copie carte (carnet) de muncă
– orice alte documente care să ateste calificarea sau competenţa profesională a solicitantului

Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.
Selecţia dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.
Notarea probei practice, a probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Comunicarea rezultatelor fiecărei probe de face în termende maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizarea probei.
Contestaţiile se depun în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen după soluţionarea acestora. Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.cjcbistrita@yahoo.com în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea eventualelor contestaţii.

Concursul va cuprinde 2 etape
1. Etapa de verificare a dosarelor – eliminatorie
2. Etapa de susţinere a concursului
Pentru posturile de dansatori:
– Proba practică – execuție dans din reprtoriul național de dansuri populare la libera alegere și impus.
Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
– Interviu

(18)

Leave a Reply