CJC BN

Concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud organizează la data de 16 mai 2016, ora 11.00 concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante.

Acestea sunt următoarele:
La Serviciul Financiar, Contabilitate Resurse Umane, Administrativ
– 1 post de referent, studii superioare de lungă durată, cu atribuții de asistent manager
– 1 post de referent, studii medii, cu artibuții în domeniul administrativ
La Centrul cultural „Dacia”
– 1 post de șef serviciu, studii superioare de lungă durată
– 1 post supraveghetor sală, studii medii
– 1 posturi referent II, studii medii, cu atribuții de casierie

„Pentru cuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
Condiții generale de participare la concurs:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
pentru postul de referent (asistent manager)
– studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență;
– vechime în muncă minim 2 ani;
– conoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
– cunoșțințe de operare pe calculator;
– disponibilitate la lucru prelungit.
pentru postul de referent (administrativ)
– studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau școală postliceală;
– vechime în muncă minim 6 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– disponibilitate la lucru prelungit.
Șef serviciu – Centrul Cultural “Dacia”
– studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență;
– vechime în muncă minim 5 ani;
– disponibilitate la lucru prelungit.
Supraveghetor sală
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minim 2 ani;
– disponibilitate de lucru în schimburi
Referent cu artibuții specifice de casierie
– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minim 2 ani;
– cunoștințe de operare pe calculator;
– disponibilitate de lucru în schimburi”, informează organizatorii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud până în data de 11 mai 2016, ora 14.00.

(11)

Leave a Reply