primarie

Consilierii la dezbateri

Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat pentru data de 27 octombrie 2016. Sedinţa ordinară va începe la orele 14.00, se va desfasura în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală, nr. 6, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A., pe anul 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii – sediul RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. – reabilitare imobil str.Ştefan cel Mare (fost punct termic nr.29)
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.163/24.11.2005 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea preţurilor de vânzare ale terenurilor încadrate pe zone şi categorii de folosinţă aferente locuinţelor vândute chiriaşilor în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a cotei de 17,89/529 mp părți teren, respectiv a cotei de 13,07/529 mp părţi teren, proprietatea privată a Municipiului Bistriţa, situate în str.Împăratul Traian nr.55, în favoarea domnului Csender Alexandru, teren aferent spațiilor proprietate
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere încheiat cu societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, având ca obiect unele spaţii situate în fostele puncte termice proprietatea publică a municipiului Bistriţa, în care sunt amplasate staţii de hidrofor
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.126/26.09.2016 privind aprobarea Procedurii Operaţionale pentru achiziţionarea de terenuri de pe piaţa liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuinţe sociale, cu modificările şi completările ulterioare
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în proprietatea publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud a terenului în suprafaţă de 3650 mp, proprietatea Municipiului Bistriţa, situat în str. Ghinzii nr.26A, identificat în CF Bistriţa nr.74220
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa, pe anul Trim III 2016
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str.Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița”
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Descărcare reţea de canalizare pluvială din zona locuinţelor sociale din ansamblul Subcetate”
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Servicii Publice Bistriţa
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Centrului Cultural Municipal George Coşbuc Bistriţa
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei locale a municipiului Bistriţa
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar particular din municipiul Bistriţa
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar particular din municipiul Bistriţa
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare, a tarifelor şi a Regulamentului de funcţionare a pârtiei de schi din cadrul Complexului Sportiv Polivalent din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea
19. Informarea nr.87978/09.09.2016 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I anul 2016
20. Raportul de activitate nr.192/06.10.2016, pentru perioada 01.07.2016 – 30.09.2016, al Societăţii Business Park Bistriţa Sud
21. Informarea nr.92373/18.10.2016 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, cu privire la contestaţiile formulate de personalul didactic auxiliar împotriva unor decizii de reîncadrare emise de către directorii unităţilor de învăţământ potrivit Ordonanţei Guvernului României nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

(3)

Leave a Reply