finante

Modificată modalitatea de impozitare a veniturilor din dividende

Contribuabilii trebuie să știe că potrivit legii a fost modificată modalitatea de impozitare a veniturilor din dividente.

„Astfel, o persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat. Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primește dividendele îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43, alin. (4). din Legea nr.227/2015 din Codul Fiscal.

La art.43, alin.(4) din Legea nr.227/2015 se menționează că prevederile referitoare la reținerea, declararea și plata impozitului pe dividende nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

Sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de un contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoana juridică română indiferent de cota de participare la capitalul social al societății care distribuie dividende.

Veniturile din investiții realizate de persoanele fizice cuprind și veniturile din dividende. Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat”, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud.

Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începand cu data de 1 ianuarie 2016.

Plătitorii de venituri din dividende sunt obligați să declare impozitul reținut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv. Totodată, plătitorii de venituri din dividende au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din dividende, se stabilește de organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție de asigurări sociale de sănătate de 5,5% asupra venitului brut. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

„În anul 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, din pensii, din activități independente, din asocierea cu o persoană juridică – contribuabil potrivit Titlulul II sau III din Codul Fiscal rescris, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj, pentru creșterea copilului, ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, așa cum sunt enumerate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i). – l). din Legea nr.227/2015, cu excepția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din dividende și se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, aceasta se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz. Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă venitul din dividende pentru care se calculează contribuția este singurul venit realizat.

Pentru veniturile din dividende realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

Contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal, prin aplicarea cotei individuale de 5,5 % asupra bazei anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la art.179 alin. (1) din Legea nr.227/2015 (unde sunt cuprinse și veniturile din dividende). Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări de sănătate nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară și nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni”, mai informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud.

 

(9)

Leave a Reply