bani

Pentru Proiecte Culturale, 1.000.000 lei

Se lansează Programului ACCES, instrument de finanțare menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii: arte vizuale/arhitectură, cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil.

Programul ACCES are drept scop valorificarea potențialului cultural și creativ existent la nivel național și integrarea acestuia în sfera de circulație a valorilor culturale universale. Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor/ proiectelor culturale din cadrul Programului ACCES este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 100.000 lei.

Finanţarea se adresează asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură şi altor entităţi cu personalitate juridică ce desfăşoară activităţi culturale.

Dosarele se vor depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect Program ACCES 2016”. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 29.04.2016.

Solicitantul poate depune maxim 3 oferte culturale în cadrul unei sesiuni de selecţie și nu poate primi finanţare decât pentru o singură ofertă de proiecte depusă în cadrul sesiunii de finanţare.

Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare:
-este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii;
-nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
-a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.

Nu pot participa la sesiunea de selecţie persoanele care au participat la organizarea acesteia, la elaborarea prezentelor Norme Metodologice, angajaţi ai instituţiei organizatoare, membrii Comisiilor de Selecţie şi Contestaţii sau membrii familiilor acestora până la gradul al II-lea inclusiv. Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării.

Principiile care vor sta la baza finanţării acţiunilor/ proiectelor culturale din cadrul Programului ACCES sunt:
-Orientarea finanţării acţiunilor/ proiectelor culturale este de natură a satisface strategia şi obiectivele culturale prioritare ale Ministerului Culturii;
-Condiţii egale de acces pentru toți operatorii culturali (asociații, fundații, ONG-uri etc);
-Selecţia şi evaluarea acţiunilor/ proiectelor culturale pe domeniile/destinaţiile stabilite prin buget şi obiectivele culturale urmărite, se face de către o comisie desemnată conform art. 13;
-Transparenţă şi control privind modul în care se alocă veniturile şi se efectuează cheltuielile;
-Stimularea competiţiei şi recunoaşterea valorii.

Ofertele culturale din domeniile arte vizuale/arhitectură, cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/ patrimoniu cultural mobil sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar.

(8)

Leave a Reply