CONSILIU LOCAL

Rezultate dezbateri şedinţa Consiliului Local al municipiului Bistriţa

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa s-au reunit în şedinţă, în ziua de 31 martie 2016.

Rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Kiss Laszlo.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”.

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Brumă Sebastian Crăciun.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi 2 abţineri, în forma propusă de iniţiator.

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a doamnei Cindrea Adriana Ioana.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru” şi 2 abţineri, în forma propusă de iniţiator.

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier a domnului Martura Gheorghe.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri, în forma propusă de iniţiator.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere.
Propunerile făcute în plenul şedinţei au fost adoptate, astfel că, din Comisia Juridică şi Administraţie Publică Locală fac parte acum domnul consilier Brumă Sebastian Crăciun (în locul domnului consilier Kiss Laszlo) şi doamna consilier Cindrea Adriana Ioana (în locul domnului consilier Iclenzan Bogdan), iar pentru Comisia pentru Dezvoltare Urbană a fost propus şi ales domnul consilier Martura Gheorghe

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe, care provin din familii defavorizate.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

10. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 3”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a municipiului Bistriţa în proprietatea privată a municipiului Bistriţa a unor bunuri, în vederea casării şi valorificării, necesară realizării proiectului „Edificare şi construire campus şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 45/26.03.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care au fost transmise în administrarea AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud finanţat prin POS Mediu–Axa Prioritară 1”, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzând chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietăţii, îndreptăţiţi să beneficieze de o locuinţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat încheiat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud pentru terenul proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în str. Gării, pe care este amplasat un panou de afişare a indicatorilor de mediu.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa, pentru imobilul construcţie situat în municipiul Bistriţa, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 2-4, în suprafaţă de 413,4 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 1945 mp, înscris în CF 4814, nr. top 2157, având destinaţia de grădiniţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoş, în scop agricol.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzilor de pe traseul: str. Gării – Bulevardul Decebal – str. Andrei Mureşanu – str. Năsăudului“ municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii „AMENAJAREA STRĂZII FALEZA, MUNICIPIUL BISTRIŢA”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă – Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic de Servicii”, municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 4”, municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, cu următoarea modificare propusă în Comisia de Dezvoltare Urbană şi adoptată în şedinţa de plen:
„1) Se completează proiectul de hotărâre cu un articol nou, art. 2, care va avea următorul cuprins:
ART.2. – Se aprobă realizarea unui nivel suprateran în plus faţă de cele admise prin Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, P 118/1999 tabel 3.2.5.
2) Celelalte articole se renumerotează.”

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent”, municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 51/26.03.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare şi exploatare a pajiştilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2015 şi stabilirea perioadei de păşunat în anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţelor pe care se execută activităţi de salubrizare în municipiul Bistriţa, în baza contractului de concesiune nr. 1/L/27.01.2016 încheiat cu societatea Supercom S.A. Bucureşti.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare, respectiv activităţile de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa, nr. 3D din 29.05.2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi un vot împotrivă, cu următoarea modificare propusă în Comisia Juridică şi Administraţie Publică Locală şi adoptată în şedinţa de plen:
„Articolul 1 din proiect se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART.1. – Se prelungeşte valabilitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr. 3/D din 29.05.2009 începând cu data de 29.05.2016 până la semnarea noului contract de delegare dar nu mai mult de 2 ani.”

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea traseului nr. 3 de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa până pe str. Poligonului.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Bistriţa să voteze în cadrul adunării generale a A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud împotriva modificării tarifelor practicate de Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/26.09.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea destinaţiei şi a modalităţii de valorificare a imobilului proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în fostul punct termic nr. 36.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării temporare fără defrişare din fond forestier, a unui teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe termen de 60 de zile, în vederea amplasării reţelei de apă prin Programul „Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” şi o abţinere, în şedinţa de plen fiind adoptată propunerea domnului consilier Peteleu Ioan:
„eliminarea sumei propuse pentru realizarea studiului în vederea schimbării PUZ în Parcul Industrial, 30.000 lei pe anul 2016.”

35. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 109/20.09.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind înfiinţarea societăţii comerciale cu răspundere limitată „Business Park Bistriţa Sud” S.R.L. – societate administrator pentru Parcul Industrial „Bistriţa Sud”, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, în forma propusă de iniţiator.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Parcului Industrial Bistriţa Sud aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 112/13.08.2015.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma propusă de iniţiator.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la societatea BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD SRL şi aprobarea contractului de mandat al acestora.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, un vot împotrivă şi 2 abţineri, incluzând propunerea Comisiei Juridice şi Administraţie Publică Locală:
„Se introduce în proiectul de hotărâre, înaintea articolului 1 din proiect, un articol nou, cu următorul cuprins:
ART.1 – Alineatul 1 al articolului 1 din Hotărârea nr. 139/2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea BUSINESS PARK BISTRIŢA SUD S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora se modifică în sensul înlocuirii, la poziţia 4, a domnului Molnar Iosif Augustin cu domnul Ignat Ezechil.
Articolele proiectului se renumerotează.”

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 157/26.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Bistriţa a unor bunuri şi transmiterea acestora în administrarea societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, incluzând propunerea Comisiei Juridice şi Administraţie Publică Locală:
„După articolul 1 din proiect se introduce un articol nou, cu următorul cuprins:
ART.2 – Articolul 4 din Hotărârea nr. 157/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.4.(1) – Se aprobă instituirea în favoarea rezidenţilor parcului a unui drept de superficie corespunzător unităţii date în administrare care se va dobândi odată cu semnarea contractului de administrare şi servicii conexe, printr-un act de constituire a dreptului de superficie în formă autentică, încheiat între rezident şi reprezentantul Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L. şi se dă acordul pentru înscrierea acestuia în evidenţele de carte funciară.
(2) – Dreptul de superficie se instituie pe durata valabilităţii contractului de administrare şi servicii conexe.
Articolele următoare din proiect se renumerotează.”

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuinţe colective în regim de înălţime S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter”, în municipiul Bistriţa, str. Ştefan cel Mare nr. 15, beneficiar Iloaie Leon.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” şi 5 abţineri, în forma propusă de iniţiator.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă de locuit în regim de înălţime D+P+2E+M”, în municipiul Bistriţa, str. Grădinilor nr. 1, beneficiar Ungur Lucian.
Pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre erau necesare minim 11 voturi. Cu 8 voturi „pentru” şi 9 abţineri, proiectul de hotărâre a fost respins.

41. Informarea nr. 14.932/29.02.2016 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2015.
Consiliul Local al municipiului Bistriţa a luat act de conţinutul informării.

42. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 9.409/29.01.2016, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 190/29.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016.
În sensul admiterii acestei plângeri s-au înregistrat 5 voturi „pentru”, 8 voturi împotrivă şi 5 abţineri.

43. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 22.615/04.03.2016, împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016.
În sensul admiterii acestei plângeri s-au înregistrat 4 voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă şi 5 abţineri.

44. Petiţia domnului Man Vasile, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 5.906/20.01.2016 şi Informarea nr. 12.756/09.02.2016 a Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa cu privire la memoriul cu nr. 5.906/20.01.2016 al domnului Man Vasile.
Cu 18 voturi „pentru”, Consiliul Local al municipiului Bistriţa şi-a însuşit punctul de vedere formulat de Executivul Primăriei municipiului Bistriţa.

 

sursa foto: Primăria municipiului Bistriţa

(14)

Leave a Reply