primaria

Rezultate ședință CL BN

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa au fost convocaţi astăzi în şedinţă extraordinară.

Rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „UTR 30 – Subzona Comerţ, Servicii şi Alimentaţie Publică”, în intravilanul municipiului Bistriţa, str. Calea Moldovei nr. 13, beneficiar S.C. „SELGROS CASH&CARRY” S.R.L. şi S.C. „EUROPOLIS BV DEVELOPMENT” S.R.L.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, cu următoarele modificări:
a). s-a adoptat propunerea Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa:
„1. După art. 2 din proiect se introduce un nou articol, art. 3, care va avea următorul cuprins:
ART 3. – Se însuşesc propunerile prevăzute în Avizul nr. 4/23.11.2016 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, respectiv:
a) se va înlocui conducta de apă între sensul giratoriu existent în str. Calea Moldovei şi limita S-E a proprietăţii, traseu care va fi materializat şi pe planşa cu reţelele tehnico-edilitare propuse, aferentă documentaţiei PUZ;
b) se vor respecta prevederile legale cu privire la însorirea blocurilor de locuinţe aflate în vecinătatea limitei S-V a proprietăţii;
c) pe latura adiacentă locuinţelor colective se va realiza o împrejmuire opacă, dublată de gard viu cu înălţimea de maxim 2.0 m;
d) în spaţiile verzi amenajate pe proprietate se vor planta izolat şi arbori şi arbuşti de talia a III-a.
2. Următoarele articole se renumerotează”.
b). Planşa cu privire la amenajarea spaţiului verde pe suprafaţa studiată prin PUZ va fi constitui o cerinţă în avizele ulterioare.

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea viceprimarului municipiului Bistriţa, domnul Niculae Cristian Marius, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziţie publică nr. 1908/02.09.2016 a serviciului public de salubrizare, respectiv „Activitatea de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A.
Cu 18 voturi „pentru”, hotărârea a fost adoptată în forma prezentată de iniţiator.

(4)

Leave a Reply