RUNCU SALVEI  PRIMARIA

Runcu Salvei scoate la concurs 3 posturi

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de: 1. referent, debutant, studii superioare, personal contractual (agent de turism) și 2. referent, debutant studii medii, personal contractual (agent de turism) în cadrul compartimentului ”Proiecte cu finanţare externă”, pentru Centrul local de informare turistică şi proximităţi în comuna Runcu Salvei.

Condiţii de participare la concurs:

A. Generale:

– cetăţenia română;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta minimă pentru participare la concurs 18 ani;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra umanităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– cunoştinţe despre obiective turistice;

– persoană comunicativă

B. Specifice:

1. referent, debutant, studii superioare, personal contractual (agent de turism)

– studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente

– cursuri agent de turism sau ghid turistic;

2. referent, debutant studii medii, personal contractual (agent de turism)

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

– cursuri agent de turism sau ghid turistic;

ACTE SOLICITATE LA ÎNSCRIERE

– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

– copie după actul de identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae;

– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Concursul este oranizat de Primăria Runcu Salvei.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Probele stabilite sunt: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul;
1. Dosarele se depun în perioada 28.03.2016-08.04.2016, între orele 9,00 – ora 16.00 la sediul Primăriei Runcu Salvei;

2. Data organizării concursului 18.04.2016 , ora 10.00 la sediul Primariei Runcu Salvei;

3. Data organizării interviului 19.04.2016, ora 10.00 la sediul Primariei Runcu Salvei.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 477/ 2004- privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

4. O.G. nr. 58/1998, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată;
6. O.G. nr. 63/1997- facilităţi acordate în dezvoltarea turismului rural;

7. Ordinul nr. 1096/2008-pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

8. H.G. nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism;

9. H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de calificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 319/2006 -securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8)

Leave a Reply