bani

Scutiri de taxe și impozite locale

Scutiri de taxe și impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor de război, văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război sau persoanelor fizice persecutate de regimul comunist.

„Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 prin care se completează Codul Fiscal cu câteva prevederi referitoare la scutirile de taxe şi impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor de război, văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război sau persoanelor fizice persecutate de regimul comunist prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin actul normativ se reglementează acordarea scutirii de impozite şi taxe locale, astfel:

– integral pentru clădirile şi terenurile aflate în proprietatea persoanelor menţionate, deţinute în comun cu soţul sau soţia.
– pentru întreaga clădire de domiciliu precum şi pentru terenul aferent, aflate în proprietatea persoanelor menţionate, deţinute în comun cu soţul sau soţia,
– integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate, deţinute în comun cu soţul sau soţia.

În situaţia în care o cotă-parte din terenuri, clădiri şi din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport, aparţin unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. Scutirile se aplică de la data de 5 septembrie 2016. Organele fiscale locale recalculează impozitele datorate proporţional cu perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că a fost publicata Ordonanţa Guvernului nr. 22 pentru modificarea OUG nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plata, act normativ ce obligă persoanele juridice, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, să organizeze evidenţa obligaţiilor de plată şi evidenţa creanţelor, pe termene scadente, către orice creditor şi de la orice debitor.

Persoanele juridice au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică cu sediul în România, care va cuprinde:

– elemente de identificare a calităţii de debitor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale creditorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie plătită creditorului;
– elemente de identificare a calităţii de creditor: denumirea, sediul social şi codul fiscal; denumirea, sediul social şi codul fiscal ale debitorului; numărul, data emiterii, scadenţa, dacă este clar specificată, valoarea şi soldul facturii ce urmează să fie încasată de la debitor.

Situaţia se va depune prin internet la adresa dedicată în acest scop, în vederea includerii în procedura de compensare a datoriilor neplătite la termenele scadente.
Ordonanţa actualizează şi valoarea amenzilor pentru neîndeplinirea prevederilor legale, şi reţinem faptul că reprezintă contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale să constituie infracţiuni, următoarele fapte:

a) neţinerea şi neactualizarea de către persoana juridică, a evidenţei obligaţiilor de plată şi a evidenţei creanţelor, pentru care amenda este de la 500 la 1.000 lei;
b) netransmiterea de către persoana juridică, prin internet la adresa dedicată în acest scop a situaţiei, ce se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
c) nerespectarea îndatoririlor referitoare la confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi situaţiilor, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Dispoziţiile care stabilesc şi sancţionează contravenţii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 77/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţia de a declara informaţii nefinanciare

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii că a fost publicat Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.938 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, prin care se modifică câteva prevederi din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea conformă cu Directivele comunitare şi OMFP nr. 1286/2012 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS.

Prin ordin, se transpun de asemenea în legislaţia română, prevederi din Directiva nr. 2014/95/UE privind obligaţia de a declara informaţii nefinanciare sau informaţii diversificate, de către entităţi de interes public, precum şi de către alte entităţi sau grupuri de entităţi mari, astfel:

Entităţile de interes public, precum şi alte entităţi, care la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine( în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale) informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Declaraţia nefinanciară poate fi întocmită şi ca raport distinct de Raportul administratorului.

Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară, cu condiţia ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secţiunii 9.1. «Obligaţia generală de publicare»; sau
b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească 6 luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor”, informează Cristian Parasca, șef Administrație Finanțe Publice BN.

Prezentele reglementări se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

(3)

Leave a Reply