Nasaud

Se caută consilier juridic pentru Năsăud

Primăria orașului Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante din cadrul aparatului de specialitatea al primarului orașului Năsăud.
Mai exact, consilier juridic, grad debutant, în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul Local, secretariat.

Proba scrisă are loc la data de 23 noiembrie, de la ora 10.00, la Primăria orașului Năsăud, iar interviul are loc la data de 25 noiemrbie, de la ora 12.00.

„Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare”, informează municipalitatea.

De asemenea, este nevoie de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăîn domeniul științelor juridice.

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:
1.Formularul de înscriereconform prevederilor legale;
2.Copia actului de identitate;
3.Copiile diplomelor de studii și ale altor actecare atestă efectuarea unor specializări;
4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverințăcare să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5.Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
6.Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoareeliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.Declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
8.Declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Copiile de pe acte se prezintă însoțite de documentele originale sau legalizate notarial.
Dosarele se depun până la data de 9.11.2016 la Primăria orașului Năsăud.
Relații suplimentare se pot obține la compartimentul resurse umane, tel.0263/361026, interior 23.

(17)

Leave a Reply