APIA

Vezi când trebuie să se prezinte rentierii agricoli la APIA

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, conform anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice, însoțită de următoarele documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original.

Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;

4) procura notarială autentificată/curatela/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional)
În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi renta viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Solicitanții prezintă la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanților.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 si alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar.

Rentierii agricoli trebuie să se prezinte la centrele APIA în perioada 1 martie-31 august 2016.

 

 

(10)

Leave a Reply