CL

Vezi ce proiecte se dezbat în Consiliul Local

Consilierii locali sunt convocați la ședință pe data de 14 iulie de la ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6 – iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 22/31.01.2008 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a imobilelor construcţie şi teren proprietatea privată a municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 126/26.09.2006 privind aprobarea Procedurii Operaţionale pentru achiziţionarea de terenuri de pe piaţa liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuinţe sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 124/31.10.2012 privind numirea comisiei de analiză a solicitărilor şi de stabilire a criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale sau de necesitate din municipiul Bistriţa;

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 130/21.10.2015 privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analizare a solicitărilor şi repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi a reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în această comisie;

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 120/31.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în baza Legii nr. 550/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 94/23.07.2015 privind aprobarea criteriilor de evaluare a solicitărilor depuse de persoane juridice constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de „sediu”;

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi Moisi Dan Mirel Întreprindere Familială, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Republicii nr. 33, cu destinaţia „Comercializare legume-fructe”;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcţiilor în care au funcţionat punctele termice nr. 1, 2, 5 şi 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora;

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile, în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor finale pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 42/26.03.2015 privind dezmembrarea terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa în suprafaţă de 2.553.891 mp, identificat în CF Bistriţa 61245, nr. cadastral 61245, precum şi alipirea terenului în suprafaţă de 25.000 mp, identificat în CF Bistriţa nr. 59831 şi nr. cadastral 59831, situat în localitatea componentă Unirea, Zona Poligon;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 6” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 7” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 16” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajare piste de biciclişti în municipiul Bistriţa – etapa I”, municipiul Bistriţa, beneficiar Municipiul Bistriţa;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, municipiul Bistriţa”;

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016 în cadrul celei de-a doua sesiuni de selecţie a proiectelor, în conformitate cu Hotărârea nr. 14/14.03.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa;

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Bistriţa şi a înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud;

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Bistriţa şi a înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud;

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului viceprimar Muthi Adrian Gelu în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului „RetaiLink”, finanţat prin programul URBACT III;

26. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, filiala Bistriţa şi Municipiul Bistriţa;

27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Naţional de informare şi promovare turistică Bistriţa;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului / Contractului colectiv de muncă al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi din serviciile publice de interes local;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea branşării cetaţenilor care deţin în proprietate case de locuit pe str. Lungă (str. Secundară 23) din localitatea componentă Viişoara, la conducta de gaz care alimentează cu gaze naturale Parcul Industrial Bistriţa Sud;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trimestrul II 2016;

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegaţii a municipiului Bistriţa la Jubileul de 25 de ani de Parteneriat dintre oraşul Wiehl (Germania) şi oraşul Jokneam (Israel), de la Wiehl, Germania, din perioada 22-25 iulie 2016;

33. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 52.022/20.05.2016, formulată de doamna Baciu Adriana împotriva Hotărârii nr. 77/12.05.2016 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă de locuit în regim de înălţime D+P+2E+M, în municipiul Bistriţa, str. Grădinilor nr. 1”, beneficiar: Ungur Lucian Adrian;

34. Adresa nr. 3574/02.06.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 59.867/13.06.2016, privind unităţile de învăţământ / centrele de examen şi centrele de evaluare din municipiul Bistriţa în care s-a desfăşurat evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2)

Leave a Reply